آخرین اخبار

آلودگی میکروبی در شناگاه های بندرانزلی وجود ندارد

آلودگی میکروبی در شناگاه های بندرانزلی وجود ندارد
به گزارش سایت خبری منارک : دکتر سید عارف عابدین نجفی گفت : شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرانزلی در پایش شناگاه ها و طرح های سالم سازی سواحل ، اقدام به نمونه برداری و آزمایش آب شناگاه ها کرد.
وی با اشاره به مطرح شدن وجود آلودگی در دو شناگاه ساحل قو و پاسداران بندرانزلی از سوی محیط زیست افزود: بر اساس آزمایش های انجام شده ، تاکنون آلودگی میکروبی در شناگاه های بندرانزلی مشاهده نشده اما در سطح سواحل بندرانزلی در سه نقطه آلودگی گزارش شده است.

اشتراک در: